Zarząd, czy zarządca nieruchomości - regulacje prawne

Zwyczaj używania zamiennie określeń zarząd oraz zarządca wspólnoty jest dość powszechny i jest typowy nie tylko dla poszczególnych właścicieli lokali, ale i dla osób, które zabierają głos publicznie.

Tymczasem okazuje się, że są to określenia różniące się zasadniczo, wskazane jest więc bardziej szczegółowe zapoznanie się z nimi. Kwestie związane z zarządem i zarządcą nieruchomości porusza Ustawa o własności lokali i to właśnie zgodnie z nią zarząd lub zarządcę powinien posiadać każdy podmiot. Co więcej, jeśli wspólnota składa się z więcej niż siedmiu lokali, założenie wspólnoty nie jest już wyrazem dobrej woli, ale obowiązkiem. Sam zarząd jest organem, w którego skład, w zdecydowanej większości przypadków, wchodzą osoby posiadające lokale w danej wspólnocie mieszkaniowej.

Może zdarzyć się jednak i tak, że jest on tworzony przez osoby z zewnątrz. Ustawa stwarza zresztą jeszcze jedną możliwość, jej przepisy mówią bowiem o zarządzie powierzonym, a więc takim, który został zlecony. Ten ostatni jest tworzony przez firmę albo osobę trzecią. Jeśli wspólnota nie decyduje się na takie rozwiązanie, sama musi wybrać zarząd i odpowiadać za należyte utrzymanie budynku. Niestety, czynności z tym związane są dość skomplikowane, okazuje się więc, że ich wykonywanie jest niemożliwe, jeśli nie posiada się odpowiedniej ilości wolnego czasu oraz środków.

Przydaje się również wiedza ogólna, a także znajomość przepisów prawa. Zarząd musi przecież nie tylko kierować sprawami wspólnoty, ale również reprezentować ją na zewnątrz, musi też pośredniczyć w relacjach, jakie nawiązują się pomiędzy wspólnotą oraz właścicielami lokali. Odpowiada także za bieżące czynności związane z utrzymaniem części wspólnej nieruchomości, można więc liczyć na niego wówczas, gdy w grę wchodzą remonty, sprzątanie, a także dbanie o to, aby budynek był użytkowany w bezpieczny sposób.

Zarządca nieruchomości to zarówno osoba fizyczna, jak i firma, w zależności od tego, na jakie rozwiązanie zdecydowała się wspólnota. Nie można jednak zapominać o tym, że tytuł ten nie przysługuje każdemu, a prawo do posługiwania się nim wiąże się z obowiązkiem zdania egzaminów i uzyskania stosownego wpisu. Firmy, które przejmują obowiązki powierzone im przez wspólnoty również mają obowiązek zatrudniania licencjonowanych zarządców, w innym wypadku bowiem nie mają prawa zawierania stosownych umów. Zarządca nieruchomości musi zresztą posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a obowiązek ten nie spoczywa na barkach członków zarządu.

Powiązane artykuły

Nasz partner

Renomowana Firma zajmująca się od wielu lat zarządzaniem nieruchomościami